Bioenergian tuotantoa

Bioviljelyn mahdollisuudet bioenergian tuottamisessa

PajuCNielu Oy:n tavoitteena on edistää bioenergian viljelyä laajamittaiseksi kannattavaksi toiminnaksi ja neuvoa käytännön toimijoita viljelyssä ja sadon jatkojalostuksessa. Näemme kristallinkirkkaana mahdollisuuden ratkaista hiilinielun kasvattamisen tarpeen Suomen osalta kehittelemämme menetelmän avulla.

Uudet mahdollisuudet – uusi elinkeino

Voimakaskasvuisten lajikkeiden viljeleminen tuottaa täysin uusia mahdollisuuksia ja kokonaan uuden elinkeinon maaseuduille, alueille, joilla muita tuotannollisia keinoja ei ole. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää etenkin Itä-Suomen ja Kainuun peltoja ja turvesoita kasvattamalla lyhytkiertopuita: pajua, haapaa, koivua, lepää ja ruokokasveja.

Tuotantoon soveltuvia kasvatusalueita on Suomessa yli 1 milj. hehtaaria. Suomen mittakaavassa olisi mahdollista kasvattaa 15 miljoonaa kuutiometriä energiapuuta ja voimakaskasvuisia lajikkeita kasvattamalla syntyisi uutta kotimaista uutta energiaa kaksi – kolme kertaa sen määrä, mitä tällä hetkellä metsistämme korjataan.

Hiilidioksidin sidontaa

Suomi etsii kiivaasti tehokkaita tapoja sitoa hiilidioksidia. PajuCNielu Oy:n bioviljelyn menetelmässä 300 000 ha:n laajuisella viljelmällä sitoutuu kasvustoon ilman hiilidioksidia 350 000 tonnia CO2:ta. Määrä on noin 10 % nykyisestä fossiilisten polttoaineiden aiheuttamasta päästövirrasta.

Bioviljelyyn soveltuvilla alueilla Suomessa (1 milj. hehtaaria) määrä on jo yli 30 %. Laajamittaisella bioenergian viljelyllä hiilidioksidin sidonta olisi siis huomattava osa Suomen tavoittelemasta hiilen sidontamäärästä.

Energiapuuksi valmista raivattua pajua.

Muut ympäristöhyödyt

Lyhytkiertopuiden viljelyllä saavutetaan myös monia muita todella suuria ympäristöhyötyjä. Mahdollisuus hyödyntää ravinteiset sedimentit sekä metsäteollisuuden nollakuidut bioenergian tuotannon kasvualustan lannoitteina. Kaivosten jätekivialueiden päästöjen sitomiseen ja saastuneiden maiden puhdistukseen bioenergian viljely on erinomainen – luonnonmukainen ratkaisu.

PajuCNielu Oy:n kehittämän menetelmän mukainen kasvatus tarvitsee koko laajuudessa toteutettuna kaikki Suomen ylimääräiset ravinteet. Ravinnelähteinä voidaan käyttää myös ongelmallisia ravinteita. Paju ja muut energiapuut ottavat maasta tehokkaasti haitta-aineita ja siirtävät ne kasvustoihinsa. Maaperä puhdistuu ja haitta-aineista pääosa kasviin ja edelleen tuhkaan, kun kasvusto poltetaan energiapoltossa.

Lopputuloksena muodostuu ympäristöystävällinen ylimääräisten ravinteiden kierrätys 100%:sti. Viljely mahdollistaa siis ympäristön päästettyjen ravinteiden luonnollisen talteen ottamisen ja muuttamisen energiaksi.

Hiilensidonta-automaatti

Maan kasvukyvyn parantumisesta syntyy ikuinen hiilen sidontamekanismi, ”hiilen sidonta-automaatti”, ilmassa olevan hiilidioksidin ja maaperän vaikutusten kesken. Kasvu voimistuu maanperän kasvukyvyn parantuessa. Uusi kasvu sitoo uudelleen hiilidioksidia ja ylläpitää maan orgaanisen massaan sidotun hiilen määrää.

Pajun juuristoa tutkitaan lyhytkiertoviljelypellolla.
Pajun juuristoa tutkitaan lyhytkiertoviljelypellolla.
©2014 PajuCNiely Oy | Theme by Petri Tiaskorpi